Akhisar Üniversitesi

Lale Lokantası

lale

22-08-2016
S.M.MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ EVREN ÖZKALE ÇETİNLER

S.M.MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ EVREN ÖZKALE ÇETİNLER

Vergi borcu taksitlendirme ve yapılandırması başladı mı, ne zaman başlayacak? merak ediliyor.
evrenozkale@haberakhisar.com

          Vergi borcu taksitlendirme ve yapılandırması başladı mı, ne zaman başlayacak? merak ediliyor.
Vergi ve prim borç faizi silinmesi ve taksitlendirme başvurusu nasıl yapılacak, son gün ve Şartları neler? En çok; “cezalar siliniyor mu”, “vergi aslında indirim var mı” gibi sorularla karşılaşıyoruz.
Vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezalarına ilişkin yapılandırma yasalaştı.
          Düzenleme kapsamında, 30 Haziran 2016 ve öncesi borçlar esas alınacak. Bu tarihten sonraki borçlar yapılandırmaya girmiyor.
 Hükümet 2014 yılında çıkartılan yapılandırma yasasından yararlanıp taksitlerini ödeyemeyen  vatandaşlara yeni bir hak tanıdı. Vergi ve SGK prim borcu olanlar şimdi yapılandırma taksitlerine kaldıkları yerden devam edecek. Böylece hem borçları düşmüş olacak hem de daha düşük taksitlerle bitirme imkanına kavuşacaklar. 2014 yılında çıkartılan yasa ile vergi ve prim borçlarının tüm faizleri silinmiş ve ana para küçük vade farklarıyla taksite bölünmüştü. Şimdi bu haktan yeniden yararlanılacak.
Vatandaşlar 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait bir vergi, prim, gümrük vergisi borcu varsa, ekim sonuna kadar vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumunun dairelerine müracaat edecek, vergi borçları için kasım, prim borçları için de aralık ayından itibaren 36 aya kadar varan taksitler  dahilinde, isterse peşin bu borçlarını ödeyebilecekler, taksit seçeneklerinin de 6, 9, 12 ve 18 ay şeklinde ve her taksitin 2 ayda bir ödenecek olması nedeniyle vatandaşlar 12 ile 36 ay arası dönemde bu borçlarını ödeme imkanına kavuşacak.  Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
          Vergi ve prim borçları için sağlanan 36 aylık taksit imkanı süresinin yarısına gelindiğini düşünürsek, Sistemden çıkanların aksattığı taksitleri ödedikleri takdirde onları ödeyip, tekrar sisteme girmesi imkanı tanınacak.' Bunun faydası ne? Faydası şu ki vergi cezasını daha düşük ödeyecek. Bu önemli bir imkan. Bu imkanı tekrar elde etmiş olacaklar. Prim ve vergi borçlarını geçmişte taksitlendirdiği halde ödeyemeyen vatandaşlara böylece ikinci bir şans tanınmış olacak.
Yapılandırma kapsamına giren borçlarda vergi aslında herhangi bir indirim yapılması söz konusu değil. Yapılandırma talep eden mükellefler vergi aslının tamamını her halükarda ödemek zorundalar. Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar ise siliniyor. Bunun yerine vergi aslı üzerinden Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın anapara ile birlikte ödenmesi gerekiyor.
 Yasa kapsamında varsa vergi aslına bağlı olarak kesilmiş olan vergi cezaları (vergi ziyai cezası gibi) da tamamen siliniyor.
 Yasanın yayım tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının (usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi) ise yarısı siliniyor. Kalan yarısı ile bu tutara gecikme zammı yerine yasanın yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle bu borçtan kurtulmak mümkün olacak. İştirak nedeniyle kesilmiş olan vergi cezalan için de aynı durum geçerli.
Borçlulara 6-18 ay arası taksit olanağı da sunulacak. Bunu tercih edenlere taksit süresine göre özel faiz uygulanacak. Ancak ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi gibi hallerde kişiler bu düzenlemeden yararlanma hakkını kaybedecek.
Taksit yerine peşin ödeme seçildiği durumda ekstra bir indirim daha kazanılıyor. Vergi tutarı üzerinden gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan enflasyon farkı üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılıyor. Peşin ödeme seçeneğinde ödemenin, ilk taksit süresinde yani yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar  yapılması gerektiği unutulmamalı….
Kanun ile ; Vergi mükelleflerine  kayıt düzeltmeye yönelik  olanaklar da sağlanıyor. Bunlar arasında, kendiliğinden vergi matrahını artırarak ödeyenlere, geçmiş 5 yıl boyunca vergi incelemesi yapılmama hakkı tanınıyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Kdv Mükelleflerine daha önce maliyeye olması gerekenin çok altında verdikleri beyannamelerini yükseltme fırsatı verilecek.
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Kdv Mükellefleri elde ettikleri gelirleri için devlete beyanname vermemişse af kanunuyla sıfırdan beyanname verme hakkı tanınacak. Verilen beyannamelere ceza ve faiz uygulanmayacak,enflasyon artışı kadar ilave para istenecek.
 Ancak BSMV, sorumlu sıfatıyla ödenen KDV, kâr dağıtımı stopajı, KKDF, damga vergisi ve ÖTV gibi vergilerde matrah artırımı yapılmıyor.
Aynı şekilde işletmelerin kayıtları ile  stokları arasında bulunan farklar için de stok affı getirilecek.örneğin işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşları yüzde 10 KDV hesaplayarak kayda alma olanağı sağlanıyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.
Yapılandırma yasası ile  kasa düzeltmesi olanağı da getiriliyor. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için yüzde 3 vergi ödeyerek düzeltme olanağı var.  Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
          Yasada yapılandırma imkanının Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacakları için de; 
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da yapılandırma hükümlerinden yararlanır.
Ayrıca yapılandırma belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar için de geçerli .Buna göre başta emlak vergisi olmak üzere belediyeler tarafından tahsil edilen vergiler ve hizmet bedelleri de yeniden yapılandırma kapsamına giriyor. Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 30 Haziran’dan önce ödenmemiş olanlar,  su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Y-ÜFE hesaplanacak. Bu tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şartıyla faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklardan vazgeçilecek.
Trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti idari para cezaları, belediyelerin su, atık su ve katı atık alacakları, Kredi Yurtlar Kurumu’nun vergi dairelerine intikal eden alacakları da var.
 Sosyal güvenlik borçlarıyla ilgili neler olacak?
 Kapsama sosyal güvenlik alacakları, idari para cezaları da dahil ,tahakkuk ettiği halde ödenmemiş ve SGK tarafından izlenmeye  başlanmış alacakları da yapılandırmayı içeriyor.
Yapılandırmaya konu olacak alacakların başında sigortalıların 2016 haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primiyle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme cezası alacakları geliyor. Kişinin 4/a’lı, 4/b’li veya 4/c’li olması fark etmiyor. İsteğe bağlı sigortalıların 2016 haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primlerinin yanı sıra gecikme cezası ve gecikme zammı borçları da yapılandırma kapsamında.
Yaşlılık aylığı alırken 4/b kapsamında çalışanlar, sosyal güvenlik destek priminden muaf tutulmuştu. Ancak bu muafiyet 10 Şubat 2016’da yayınlanan 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yürürlüğe girmiş ve kanunun yürürlük tarihinden sonrası için geçerli olmuştu. Torba Kanun 2016 Şubat ayı ve öncesine ait SGDP borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını da yapılandırıyor.
Gelir testi sonucu aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının asgari ücretin üçte biri ve üzerinde olduğu tespit edilenlerle, gelir testine girmediği için doğrudan genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortası prim borçları da yapılandırmaya dahil edilmiş.
Ayrıca 30.06.2016 (bu tarih dâhil) tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ve ihale konusu işlerden kaynaklanan, yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda eksik işçilik tutarı tespit edilen işlere ait sigorta primi ile 30.06.2016’ya kadar işlenen fiillerden dolayı uygulanan idari para cezaları, bunların gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınıyor.
          Düzenlemeyle, yapılandırma kapsamına giren alacakların ana parası korunuyor, sadece bu alacaklara ait gecikme zammı ve faiz siliniyor. Ana para üzerinden Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık Yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanan tutarın taksitle ödenme imkânı var.
Bunun için başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekiyor. Bunu tercih edenlere taksit süresine göre özel faiz uygulanacak.
 Ancak ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi gibi hallerde kişiler bu düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedecek.
Aynı düzenlemeyle, bir takvim yılında 2’den fazla taksit veya cari primin ödenmemesi yahut geç ödenmesi halinde de, yapılandırma iptal edilecek. 
Taksitle ödeme seçilmesi durumunda özellikle ilk iki taksitin zamanında ödenmesi çok önemli. Bunlar zamanında ödenmezse veya kalan taksitlerden bir takvim yılında ikiden fazla taksit süresinde ödenmez veya eksik ödenirse yeniden yapılandırma hakkı kaybediliyor. Ancak; İlk iki taksit hariç, taksitlerin bir takvim yılında iki veya daha az aksatılması durumunda ise ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme faizi ile birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilmiyor.
  30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan ,  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.
Yeni yasal düzenleme varlık barışını da düzenliyor. Buna göre yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile gemi, yat ve diğer su araçlarını, 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden çekebilecek. Mükellefler, Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016’ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu düzenlemeyle varlıklarını işletmelerine dahil edenlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde geriye dönük vergi incelemesi yapılmayacak. Yeni düzenlemede varlıklarını kayıt altına aldıranlardan vergi kesintisi de olmayacak.
VE EN ÖNEMLİSİ;
Yapılandırma hükümlerinden  yararlanılması için madde kapsamlarına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

S.M.MALİ MÜŞAVİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ
EVREN ÖZKALE ÇETİNLER

Bu makale 63859 defa okunmuştur.
MAKALEYE YORUM YAZINMAKALEYE YAPILAN YORUMLAR

yorumlar MUSTAFA TEMİZEL , 23-08-2016 12:57 aşağıdaki yorumu yaptı. Öncelikli olarak Haber Akhisar ailesine hoşgeldiniz. Borç yapılandırılması ile ilgili olarak yazdığınız yazı çok açık ve bilgilendirici... yazılarınızın devamı bekleriz. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. İYİ ÇALIŞMALAR
FACEBOOK YORUM


YAZARIN DİĞER YAZILARI

akm

ÇOK OKUNAN HABERLER
gazete manşetleri
ANKETİMİZE KATILIN

iyi mi

NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU

E-BÜLTEN ABONELİĞİ